Snelle PostNL verzending op werkdagen               Veilig online betalen               Ruim assortiment               Service en kwaliteit               Geen verzendkosten vanaf €50,-               Geen verkoop onder de 18
Winkelwagen U heeft geen producten in uw winkelwagen

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaart u 18 jaar of ouder te zijn.


Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met E-cig4U;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door E-cig4U georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van E-cig4U

Naam ondernemer                            M.N. Kant
Vestigingsadres                                 `t Rond 7-8, 4285 DE Woudrichem                              
E-mailadres:                                      info@e-cig4u.nl
KvK-nummer:                                    
56680902
BTW-identificatienummer                  NL 852257326B01

Bankgegevens:
Naam:           E-cig4u BV
Rabobank:    1619.23.631
IBAN:             NL15 RABO 0161923631
BIC:               RABONL2U

Paypal: info@e-cig4u.nl


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van E-cig4U en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij E-cig4U zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als E-cig4U gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden E-cig4U niet. Afbeeldingen en kleur kunnen afwijken van het product.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

· de prijs inclusief belastingen;
· de eventuele kosten van aflevering;
· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
· de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
· de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van deprijs;
· de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
· indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
· de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
· de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
· de gedragscodes waaraan E-cig4U zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
· de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt E-cig4U onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft E-cig4U passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal E-cig4U daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. E-cig4U kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien E-cig4U op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. E-cig4U zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van E-cig4U waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij E-cig4U deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Indien E-cig4U zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan E-cig4U retourneren, conform de door E-cig4U verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Producten dienen zich in originele en onaangebroken verpakking te bevinden. Om hygienische redenen worden aangebroken of gebruikte producten niet retour genomen. Aangebroken of gebruikte onderdelen (met name verstuivers, mondstukken en liquids) worden niet gerestitueerd en rederlijkerwijs in mindering gebracht op de aankoopprijs.
Download hier het formulier voor herroeping.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping


1. De klant heeft de mogelijkheid om de koop binnen de zichttermijn van 14 dagen ongedaan te maken. De klant dient dit via de klantenservice van E-cig4u BV kenbaar te maken. Indien de gehele order wordt teruggezonden komen de kosten voor terugzenden voor rekening van de klant. De factuurwaarde zal worden verrekend met de klant na ontvangst van de retour.

2. Wanneer de klant een deel of delen van de order herroept dient de klant dit kenbaar te maken aan de klantenservice van E-cig4u BV. De kosten van het terugzenden komen voor rekening van de klant. De artikelwaarde van de teruggezonden artikelen zal na ontvangst van de retour worden verrekend met de klant


3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal E-cig4U dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door E-cig4U alleen worden uitgesloten indien E-cig4U dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door E-cig4U tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop E-cig4U geen invloed heeft;

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan E-cig4U producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar E-cig4U geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien E-cig4U dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. E-cig4U staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door E-cig4U, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van E-cig4U jegens E-cig4U kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

3.
Op alle gebruiksartikelen rust een DOA garantie (Death On Arrival). Dat houdt in dat wanneer u een produkt ontvangt dat bij aankomst niet blijkt te werken, dit produkt vervangen zal worden, mits u deze retour zendt naar het door E-cig4U aangegeven retouradres, en er op de dag van ontvangst melding via email van is gemaakt. Onder gebruiksartikelen worden onder meer verstaan: atomizers, clearomizers, cartomizers, tankjes, mondstukken ed. Aangeraden wordt om een artikel bij ontvangst te controleren op werkzaamheid. Een verstuiver buiten de DOA garantie (nadat deze in gebruik werd genomen) valt dus niet onder de garantie.

* Retourzendingen dienen gedaan te worden in een bubbel envelop (kleine onderdelen) of als eenvoudig pakket (indien het niet door de brievenbus past). Een gewone brief envelop beschermt uw spullen niet voldoende tegen de sorteermachine bij PostNL. De kosten van retourzending zijn ten laste van de verzender en worden alleen vergoed indien de retour een inpak/productfout of DOA betreft. Bij een spijtoptant wordt alleen de waarde van het product vergoed.

* Zodra het retour artikel is ontvangen, en gecontroleerd is op eventuele inpak/productfouten of DOA, wordt er bij vaststellen van een defect kosteloos een vervangend exemplaar toegestuurd.

* Op batterijen en laders rust één maand garantie, tenzij anders aangegeven bij de productomschrijving op de website. Gebruik nooit een USB lader met een hoger voltage/output spanning dan 5V, gebruik geen USB wandadapters hoger dan 1A (voor Ego batterijen max. 500mA)! Het uitwisselen van door ons geleverde batterijen/USB laders/wand adapters met elders aangekochte batterijen/USB laders/ adapters valt onder uw eigen risico en kan niet verhaald worden op garantie.


* Op gebroken batterijen/verstuivers rust geen garantie. Bij normaal gebruik breekt een batterij/verstuiver niet vanzelf. Bewaar batterijen/verstuivers niet onbeschermd in zak en/of tas, en draai de onderdelen niet muurvast, vast is vast!

* Ongesealde/aangebroken liquids kunnen uit hygiënisch oogpunt niet worden geretourneerd.

* E-cig4U is niet aansprakelijk voor problemen door verkeerd gebruik van de artikelen en/of liquids. Lees onze tips en adviezen op de vragenpagina. en in onze Algemene regels voor gebruik van een elektronische sigaret.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. E-cig4U zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De consument is verantwoordelijk voor het juist opgeven van het aflever adres. Indien het aflever adres foutief is opgegeven door de consument is E-cig4U niet aansprakelijk als een zending verloren is geraakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal E-cig4U het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal E-cig4U zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van E-cig4U.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij E-cig4U, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Indien een pakje niet wordt ontvangen door de koper binnen de normale leveringstermijn, dient de koper hiervan uiterlijk binnen 1 maand na de besteldatum via E-mail of telefonisch melding te maken bij de klantenservice. Klachten over niet ontvangen pakjes nà deze periode worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaaldetijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen teworden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan E-cig4U te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft E-cig4U behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. E-cig4U beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij E-cig4U binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling en direct nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij E-cig4U ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door E-cig4U binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling
.

5. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Algemene regels voor het gebruik van een elektronische sigaret

1. Laad batterijen altijd op met de bijgeleverde USB lader en AC adapter uit de startset volgens de instructie van de handleiding, de instructie bij het informatiegesprek en/of de videoinstructie. Laad geen batterijen van andere merken op met de bijgeleverde multilader of USB lader en AC adapter uit een startset. Het uitwisselen van USB laders, AC adapters en batterijen van andere merken is geheel voor eigen risico. E-cig4U is niet verantwoordelijk voor het combineren van laders en batterijen die niet zijn aangekocht bij E-cig4U. Gebruik de door E-cig4U geadviseerde laders. Laad de batterij op op een gladde vlakke ondergrond. Het geen toezichthouden op het laadproces (zoals 's nachts laden, of laden terwijl u weg bent) is voor eigen risico. Gebruik bij voorkeur een safetybag om veilig uw batterij op te laden.

Gebruik nooit een USB adapter met een hoger voltage/output spanning dan 5V/1.0A! Het uitwisselen van door ons geleverde batterijen/USB laders/adapters met elders aangekochte batterijen/USB laders/ adapters valt onder uw eigen risico en kan niet verhaald worden op garantie. Gebruik in geen geval geen wand USB adapters van een mobiele telefoon/iPad of dergelijke om uw elektronische sigaret mee op te laden! Dit zijn meestal snelladers van 2.0A waarmee uw apparatuur onherstelbaar kan beschadigen.

2. Bescherm batterijen tegen beschadiging door scherpe voorwerpen en/of water. Vervoer uw elektronische sigaret altijd in een stevige case of dergelijks. Het in de zak steken of onbeschermd in een tas vervoeren van batterijen is voor eigen risico. Hierdoor kan een batterij en atomizer/cartomizer/clearomizer doorbranden, afbreken of beschadigen, wat kan resulteren in kortsluiting. Voorkom het laten vallen van batterijen, een batterij is niet schokbestendig en kan hierdoor onherstelbaar beschadigen. Maak contactpunten van laders en batterijen regelmatig schoon. Dit voorkomt laadproblemen.

3. Volg altijd nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op zoals beschreven in de handleiding van een startset, of zoals op de website staat beschreven. Alle onderdelen van een elektronische sigaret zijn uitsluitend bestemd om deze als zodanig te gebruiken. Neem bij falen van èèn van de onderdelen binnen de garantietermijn contact met ons en volg de instructies op die u meegedeeld worden. Door het zelf aanbrengen van aanpassingen aan een elektronische sigaret/MOD in originele staat, vervalt de garantie en aansprakelijkheid.

4. Het gebruik van een elektronische sigaret is niet geschikt voor personen jonger dan 18 jaar, personen met hart en/of  bloeddruk klachten, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, personen met een allergie voor èèn van de ingrediënten en astmapatiënten. Door een bestelling te plaatsen op de website verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent en niet voldoet aan de zojuist beschreven gezondheidsklachten en/of zwangerschapscondities.

5. Door gebruik slijt een atomizer, clearomizer of cartomizer. Na een aantal weken gebruik (afhankelijk van het gebruikersgedrag) zal u bepaalde onderdelen moeten vervangen. Ook batterijen zullen af en toe vervangen moeten worden. De meeste batterijen kunnen ongeveer 150-200 keer opgeladen worden (gemiddeld 6 maanden), daarna verliezen ze hun kracht en kunt u beter een nieuwe aanschaffen.

6. De omschrijvingen van de smaken van de liquids op de website zijn van persoonlijke aard. Smaken zijn persoonlijk en dus verschillend!

7. Het gebruik van een elektronische sigaret is voor eigen risico. E-cig4U is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van een elektronische sigaret, anders dan is aangeven in de gebruiksaanwijzing of op de website staat vermeld.

8. E-cig4U is niet aansprakelijk voor defecten door uitwisselend gebruik van diverse onderdelen, afkomstig van andere leveranciers dan E-cig4U. Onderdelen kunnen worden gecombineerd, mits deze zijn aangekocht bij E-cig4U.

9. Indien u een apparaat aanschaft waarin oplaadbare batterijen gebruikt dienen te worden (MOD), wees dan verzekerd dat de batterij geschikt is voor het apparaat en de daarop gebruikte verstuiver en weerstand van de coil. Neem bij twijfel contact met ons op. E-cig4U is niet aansprakelijk voor een foutieve combinatie van systeem/verstuiver/weerstand.

10. E-cig4U is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van sub-ohm/zelf gemaakte coils in combinatie met een systeem. Denk aan uw veiligheid en neem bij twijfel contact met ons op. 

11. E-cig4U is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten door het gebruik van een elektronische sigaret. Lees onze algemene adviezen, waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen goed door voor u besluit om een elektronische sigaret te gaan gebruiken.

12. elektronisch roken is een alternatieve manier van roken. Een elektronische sigaret is geen middel om te stoppen met roken. Wees ervan bewust dat u nicotine binnenkrijgt als u liquids gebruikt met nicotine. Nicotine is een verslavende stof en is slecht voor hart en bloedvaten. Het gebruik van liquids met en zonder nicotine is voor eigen risico.

13. Liquid is giftig bij inname anders dan door inhalering bij verdamping, en niet bestemd voor orale inname. Liquid is alleen bestemd voor in het gebruik van een elektronische sigaret, op voorgeschreven wijze.

14. Waarschuwing indien u een vloeistof met nicotine gebruikt:

Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers.

E-cig4U behoudt zich het recht om deze voorwaarden ten alle tijden bij te werken.© E-cig4U BV 2011 

Geen verzendkosten vanaf €50,- (wij verzenden alleen binnen Nederland)

 

Alle bedragen zijn  inclusief  BTW    Powered by CCV Shop webwinkel
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
   
E-cig4U BV | `t Rond 7-8 | 4285 DE Woudrichem | 0183-853277 | www.e-cig4u.nl | KVK 56680902 | BTW NL852257326B01 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | © E-cig4U BV 2011